Ανακοίνωση για ιδιοκτήτες κτισμάτων σε δασικές εκτάσεις και σε ζώνες περιαστικού πρασίνου

Σύμφωνα με κατεπείγουσα εγκύκλιο του ΥΠΕΝ αρ.πρωτ. 28909/848/15-3-2024 (ΑΔΑ: ΡΛ2Π4653Π8-ΚΣΡ), καλούνται οι ιδιοκτήτες οποιονδήποτε κτισμάτων σε δασικές περιοχές και σε χώρους περιαστικού πρασίνου όλων των οικισμών, να συντάξουν Έντυπο Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Τεχνική Έκθεση αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα, με τα αναγκαία μέτρα προληπτικής πυροπροστασίας μέχρι 31/3/2024.

Ακολούθως να εφαρμόσουν τα μέτρα που θα τους υποδειχτούν και ως τις 30/4/2024 να προσκομίσουν εις διπλούν στο Δήμο α) το Έντυπο Αξιολόγησης β) την Έκθεση του επιστήμονα και γ) τη Δήλωση Εφαρμογής των μέτρων πυρασφάλειας.

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*