Απαγόρευση της Αλιείας όλων των Ειδών Καραβίδας στην Λίμνη Βεγορίτιδα

ΘΕΜΑ: Απαγόρευση της Αλιείας όλων των Ειδών Καραβίδας στην Λίμνη Βεγορίτιδα

 

 ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

 ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 

Έχοντας υπ όψη:

  1. Το Β.Δ.420/31.01.1970 (ΦΕΚ 27 Α΄/1970) άρθρο 10, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 1740/14.12.1987 (ΦΕΚ 221 Α΄/1987) και το άρθρο 9 του Ν.2040/23.04.1992 (ΦΕΚ 70 Α΄/1992) περί  «περιόδου απαγόρευσης αλιείας μέχρι ενός έτους σε λίμνες και ποταμούς με σκοπό την προστασία των πληθυσμών των ψαριών που δέχονται έντονη πίεση από την παράνομη αλιεία».
  2. Το Β.Δ. 142/1971 (ΦΕΚ 49/Α΄/12-3-1971) περί «αλιείας των υδρόβιων ζώων των λιμνών και ποταμών και προστασίας αυτών».
  3. Τον Ν. 3852/07.06.2010(ΦΕΚ 87 Α΄/2010 Καλλικράτης) παρ. 5 του άρθρου 94  περί « αρμοδιότητων  σε θέματα αλιείας»
  4. Τον Ν.4147/26.04.2013 (ΦΕΚ 98 Α΄/2013) Κεφ. Α΄ άρθρο 1 περί «αρμοδιοτήτων που παραμένουν στις αρμόδιες Περιφέρειες»
  5. Το Π.Δ. 146/2010 αρθ 15 παρ 3γ περί  «αρμοδιοτήτων του Τμήματος Αλιείας για την διοίκηση, διαχείριση….του τρόπου εκμετάλλευσης των ιχθυοτρόφων υδάτων».
  6. Την 8909/362/2-2-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής.
  7. Το αρ. πρωτ. 111762/22-07-2021 κοινό έγγραφο του Αλιευτικού Συλλόγου Αγίου Παντελεήμονα και του Συλλόγου Προστασίας Βεγορίτιδας.
  8. Την ανάγκη προστασίας της αναπαραγωγής των ειδών καραβίδας για τη διατήρηση  των  ιχθυοαποθεμάτων στη Λίμνη Βεγορίτιδα.
  9. Την εισήγηση του Τμήματος Αλιείας ΔΑΟΚ Π.Ε. Φλώρινας για την ανάγκη λήψης μέτρων απαγόρευσης αλιείας όλων των ειδών καραβίδας στη Λίμνη Βεγορίτιδα.
  10. Την α/α 199/21 ΑΔΑ: 9ΩΠΨ7ΛΨ-8Χ4 (22η συνεδρίαση/10.08.2021) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας περί «Απαγόρευση της Αλιείας όλων των Ειδών Καραβίδας στη Λίμνη Βεγορίτιδα»

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Την απαγόρευση της αλιείας όλων των ειδών καραβίδας με κάθε μέσο και εργαλείο, για χρονικό διάστημα 12 μηνών στη Λίμνη Βεγορίτιδα, εντός των ορίων της Π.Ε. Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,  με σκοπό την προστασία τους και την μείωση του κινδύνου εξαφάνισης αυτών.

Η απαγορευτική περίοδος αρχίζει στις 17 Αυγούστου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 08.00 πμ και να λήγει στις 16 Αυγούστου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 08.00 πμ.

Την τήρηση της παρούσας αναθέτουμε στις Αστυνομικές Αρχές, και στη Δ/νση  Δασών της ΠΕ Φλώρινας για τις περιοχές που έχουν αρμόδιους υπαλλήλους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, των Ν.Δ 420/70, Ν. 1740/87 και 2040/92.

 

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*