Από Πρόεδρος του Δ.Σ Νέα Δυναμική Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων & Μελετών του Δήμου Κοζάνης & Αναπληρώτρια Δήμαρχος Κοζάνης η Νούλα Τουμπουλίδου

Για το χρονικό διάστημα από 11/01/2022 έως 11/01/2023 Nέα Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών η Νούλα Τουμπουλίδου

Στην Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων & Μελετών
κ. Τουμπουλίδου Παρθένα του Ιωάννη τις αρμοδιότητες της εποπτείας και του συντονισμού δράσεων και ενεργειών που αφορούν:
➡️ Τις παρακάτω οργανικές μονάδες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών :
1)Τμήμα Μελετών.
2)Τμήμα Εκτέλεσης Έργων.
3)Γραφείο Κυκλοφοριακών Παρεμβάσεων και Συγκοινωνιών του Τμήματος Συντήρησης, Αυτεπιστασίας και Κυκλοφοριακών Παρεμβάσεων.
➡️Την ευθύνη για
Την εποπτεία, παρακολούθηση και έλεγχο του συνόλου των συμβάσεων εκτέλεσης έργων που υλοποιεί η ΔΤΥ.
Την εποπτεία και παρακολούθηση θεμάτων καθημερινότητας της Κοινότητας Κοζάνης.
Την εποπτεία και συντονισμό δράσεων και ενεργειών που αφορούν θέματα που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις.
Γ➡️Την πολιτική εποπτεία των δράσεων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του και να προωθεί τις πολιτικές κατευθύνσεις του προς τις υπηρεσίες, μέσω του Γενικού Γραμματέα και των διευθυντών του Δήμου.
➡️ Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.
Τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική διακυβέρνηση στους τομείς των αρμοδιοτήτων της.
➡️ Την εκπροσώπηση του Δημάρχου σε δημόσιες εκδηλώσεις (συνέδρια, συνελεύσεις, εορτές) και στα Μ.Μ.Ε και της ανάπτυξης των θέσεων για το έργο και τις υπηρεσίες που παρέχει ο Δήμος.
➡️Της αναπλήρωσης του Δημάρχου (άρθρ. 89 του Ν 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α) 2006).

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*