ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΨηφΙακή Υγεία & ΔΙΟίκηση ΥπηρεσΙών Υγείας»

Τα τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας καλούν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του εγκεκριμένου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ-Master) «Ψηφιακή Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (Digital Health & Health Management)»

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) απευθύνεται σε πτυχιούχους τμημάτων               Ηλεκτρολόγων           Μηχανικών,     Μηχανικών     Υπολογιστών,     Σχολών Επαγγελμάτων Υγείας (Ιατρικό, Παραϊατρικό, Νοσηλευτικό, Μαιευτικό) και άλλους Επιστήμονες Υγείας καθώς και στους αποφοίτους τμημάτων Φυσικής, Μαθηματικών, Οικονομικών και Βιολογίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή/και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, που επιθυμούν να στελεχώσουν Νοσηλευτικά Ιδρύματα. Προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί η επαρκής γνώση της αγγλικής γλώσσας, η οποία θα διαπιστώνεται με την κατοχή κατ’ ελάχιστον πιστοποιητικού επιπέδου Lower (Β2). Στα ακαδημαϊκά κριτήρια επιλογής περιλαμβάνονται: α) ο βαθμός του πτυχίου, β) η βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετικά με το αντικείμενο, γ) η επαγγελματική προϋπηρεσία, δ) η ερευνητική δραστηριότητα, ε) το επίπεδο γλωσσομάθειας και στ) η βαθμολογία της συνέντευξης. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν οι τελειόφοιτοι των ανωτέρω τμημάτων, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει Βεβαίωση Περάτωσης των Σπουδών τους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης για επικύρωση του πίνακα   των                  επιτυχόντων.       Αντίγραφο           του               πτυχίου                      ή                        του              διπλώματός             τους προσκομίζεται σε εύλογο χρόνο. Σε κάθε περίπτωση, οι επιλεγέντες πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι την έναρξη του Α Εξαμήνου.

Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και σε περίπτωση υπερκάλυψής τους θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

Η διάρκεια του ΠΜΣ που οδηγεί στο Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Ψηφιακή Υγεία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» θα είναι 3 εξάμηνα, εκ των οποίων τα 2 πρώτα αφορούν τη διδασκαλία των μαθημάτων και το 3ο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, καθώς και στην εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να ολοκληρώνει το Π.Μ.Σ. σε εύλογο χρονικό διάστημα το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη. Μεταπτυχιακός φοιτητής μπορεί να αναστείλει μέχρι ένα έτος την φοίτησή του εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι αναστολής φοίτησης.

 

Η φοίτηση πραγματοποιείται εξ’ αποστάσεως .

Η γλώσσα διδασκαλίας του μεταπτυχιακού ορίζεται η ελληνική ή/και η αγγλική. Ως γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ορίζεται η ελληνική ή η αγγλική.

Τα τέλη φοίτησης ορίζονται στα 3.900€ ανά φοιτητή. Απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης εφαρμόζεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Το Πρόγραμμα Σπουδών είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ

http://dhm.ece.uowm.gr/

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

  • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση εγγραφής στο ΠΜΣ, στο ειδικό έντυπο, που περιλαμβάνει και φωτογραφία ταυτότητας. (Υπάρχει στην ιστοσελίδα http://dhm.ece.uowm.gr/).
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (σύμφωνα με το πρότυπο Europass).
  • Αντίγραφο πτυχίου (με αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται) με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών.
  • Δύο (2)    συστατικές    επιστολές    υπογεγραμμένες   από    μέλη   Δ.Ε.Π.    ή επαγγελματικό φορέα.
  • Αντίγραφα δημοσιεύσεων (εφόσον υπάρχουν).
  • Άλλα πτυχία ή/και μεταπτυχιακά Α.Ε.Ι. (εφόσον υπάρχουν).
  • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας (εφόσον υπάρχει).
  • Άλλα πιστοποιητικά (π.χ. επαγγελματικής εμπειρίας) για στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα, όπως αυτό αναλύεται στην Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση.
  • Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου.

 

Όλα τα δικαιολογητικά υποψηφιότητας πρέπει να είναι σε μορφή .pdf. Τα δικαιολογητικά υποψηφιότητας σε μορφή .pdf τοποθετούνται σε φάκελο και

συμπιέζονται σε μορφή .zip με όνομα αρχείου το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου στα αγγλικά χωρισμένο με κάτω παύλα (π.χ. Papadopoulos_Ioannis.zip).

Ο συμπιεσμένος φάκελος υποψηφιότητας στέλνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dhm@uowm.gr με θέμα «Αίτηση εγγραφής στο ΠΜΣ «Ψηφιακή Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» μέχρι 10-09-2024 και ώρα 15:00. Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε στο e-mail: dhm@uowm.gr

 

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*