Δραστηριοποίηση πωλητών λαϊκής αγοράς και παράλληλης λαϊκής αγοράς Δήμου Φλώρινας την Τετάρτη 08/12/2021

Έχοντας υπ’ όψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/10 περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου.
 2. Τις διατάξεις: α. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), γ. της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),
 3. Τις διατάξεις του ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»
 4. Την με αριθμό 141/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σχετικής με τον κανονισμό λειτουργίας λαϊκών αγορών Φλώρινας.
 5. Τις διατάξεις του Ν.4682/20 (δηλ. από την 03.04.2020), δύναται, με απόφαση των φορέων λειτουργίας υπαίθριων αγορών, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και εντός δύο (2) ημερών από τη λήψη αυτής, να καθορίζονται και νέοι χώροι λειτουργίας υπαίθριων αγορών εντός των ορίων του ίδιου δήμου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν. 4497/2017 (Α΄171). Η κατά το προηγούμενο εδάφιο παράλληλη λειτουργία των υπαίθριων αγορών, διεξάγεται κατά την ίδια ημέρα και τις ίδιες ώρες. (παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.4682/20)
 6. Την εισήγηση του Γενικού Γραμματέα εμπορίου & Προστασίας καταναλωτή με αριθμό πρωτ. 45355/08-05-2020 περί καθορισμού νέου χώρου λειτουργίας παράλληλης υπαίθριας αγοράς του Ν. 4497/2017 (Α΄171) στον Δήμο Φλώρινας.
 7. Την με αριθμό 56/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας
 8. Την Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.Κοινή Υπουργική Απόφαση 75414/2021 – ΦΕΚ 5673/Β/4-12-2021 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.
 9. Την με αριθμό Απόφαση Δημάρχου Φλώρινας 05/2021 αριθμού πρωτ. 146/07-01-2021 περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.
 10. Την ανάγκη καταμερισμού των καταναλωτών σε δύο λαϊκές προκειμένης της αποφυγής συγχρωτισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 1. Την συμμετοχή του 50% των δραστηριοποιούμενων πωλητών, που προέκυψαν μετά από προγενέστερη κλήρωση οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν στην υφιστάμενη λαϊκή αγορά των οδών Λ. Μόδη Κ.Κώτα-Ταγμ. Σωτηρίου_Αμύντα για την Τετάρτη 08/12/2021
 2. Την συμμετοχή του 50% των δραστηριοποιούμενων πωλητών, που προέκυψαν μετά από κλήρωση της 18/1/2021, οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν στην παράλληλη λαϊκή αγορά των οδών Ελένης Δημητρίου-Αναλήψεως-Λεωφόρου Μακεδονομάχων εκ των δεξιών πλευρών περιμετρικά του Στρατοπέδου Σκιαδοπούλου – Τάγαρη, πλην της επαρχιακής οδού Φλώρινας Πρώτης για την Τετάρτη 08/12/2021.
 3. Τη συμμετοχή του 50% των πωλητών βιομηχανικών προϊόντων επί του Στρ. Τάγαρη και 50% επί της Λ. Μόδη στις θέσεις που προέκυψαν μετά από κλήρωση της 06/08/2021 παρουσία εκπροσώπων του Συλλόγου των για την Τετάρτη 08/12/2021.
 4. Οι συμμετέχοντες (παραγωγοί και πωλητές διατροφικών προϊόντων)της λαϊκής αγοράς στρ/δου Τάγαρη, θα δραστηριοποιηθούν επί των θέσεων που κατείχαν αρχόμενων σε συνέχεια από τα βιομηχανικά προϊόντα και με απόσταση ενός -1- μέτρου εκατέρωθεν των πάγκων και θα τους επιδειχτούν από τους επόπτες λαϊκών αγορών, μαζί με τη Δημοτική Αστυνομία και τους εκπροσώπους των συλλόγων.
 5. Οι συμμετέχοντες (παραγωγοί και πωλητές διατροφικών προϊόντων)της λαϊκής αγοράς Λ. Μόδη, θα δραστηριοποιηθούν επί των θέσεων και με τη σειρά που κατείχαν επί των οδών Σκέπαστρα Δημοτικής αγοράς, Αμύντα, Ταγμ. Σωτηρίου, Λ. Μόδη και με απόσταση ενός -1- μέτρου εκατέρωθεν των πάγκωνκαι θα τους επιδειχτούν από τους επόπτες λαϊκών αγορών , μαζί με τη Δημοτική Αστυνομία και τους εκπροσώπους των συλλόγων.
 6. Οι πωλητές (παραγωγοί-έμποροι, διατροφικών και βιομηχανικών προϊόντων) θα δραστηριοποιούνται εναλλάξ κάθε εβδομάδα στις δύο λαϊκές αγορές του Δήμου Φλώρινας

Οι πωλητές οφείλουν να τηρήσουν τους παρακάτω όρους:

 • Να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια της λαϊκής.
 • Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των ενάμισι -1,5- μέτρων από τους καταναλωτές .
 • Να έχουν απόσταση εκατέρωθεν των πάγκων ένα -1- μέτρο με ενδιάμεσο τον χώρο ελεύθερο από αντικείμενα.
 • Να χορηγούν γάντια μιας χρήσεως στους καταναλωτές για να μην αγγίζουν τα προϊόντα με τα χέρια.
 • Να τοποθετούν σε εμφανή σημεία αντισηπτικά υγρά για την χρήση των από το καταναλωτικό κοινό.
 • Να απολυμαίνουν τους πάγκους σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Να χρησιμοποιούν σκεύος με αντισηπτικό για την απολύμανση των κερμάτων κατά τη συναλλαγή.
 • Να έχουν στην κατοχή τους πιστοποιητικό υγείας.
 • Να επιδεικνύουν ευπρεπή και κόσμια συμπεριφορά και να διευκολύνουν τα ελεγκτικά όργανα κατά τον έλεγχο.
 • Να φροντίζουν για την καθαριότητα του τομέα τους και για την προσωρινή φύλαξη των κάθε είδους απορριμμάτων σε ειδικές πλαστικές σακούλες, οι οποίες μετά το τέλος της εργασίας, αφού δεθούν καλά, θα απομακρύνονται από το Συνεργείο Καθαριότητας του Δήμου.
 • Να τηρούν αυστηρά το ωράριο λειτουργίας 06:00 -15:30 και τους όρους της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας με αριθμό 141/2019 «Κανονισμός λειτουργίας λαϊκών αγορών στο Δήμο Φλώρινας».
 • Διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου μία -1- φορά την εβδομάδα για όλους τους εργαζόμενους που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες υπό την έννοια των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 10 αντιστοίχως οι οποίοι παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας τους, με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορονοϊούcovit -19 (RAPIDTEST), σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια όπως ορίζονται στο Π.Δ. 84/2001 (Α΄70) ή σε ιδιωτικές κλινικές, ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτη γιατρό, με δική τους δαπάνη.

 Οι καταναλωτές οφείλουν:

 • Να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια στο χώρο της λαϊκής.
 • Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των ενάμισι -1,5- μέτρων μεταξύ των καταναλωτών και μεταξύ των πωλητών.

Καταστρατήγηση των ανωτέρω επιφέρει τις κυρώσεις της αναφερόμενης σχετικής -8- Κ.Υ.Α.

 

ΕΜΠΟΡΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 8/12/2021
2 ΚΟΝΔΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  
3 ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
4 ΚΑΖΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  
5 ΠΑΣΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
6 ΓΚΕΣΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  
7 ΚΩΤΖΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
8 ΤΟΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 8/12/2021
9 ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 8/12/2021
10 ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ  
11 ΡΕΠΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 8/12/2021
12 ΤΣΙΤΙΡΙΔΟΥ ΔΑΝΑΗ  
13 ΞΙΠΤΕΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 8/12/2021
14 ΞΙΠΤΕΡΙΔΗΣ ΑΡΜΕΝΙΟΣ  
15 ΚΑΡΑΙΩΑΚΕΙΜ ΕΥΓΓΕΛΟΣ 8/12/2021
16 ΤΥΡΠΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
17 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  
18 ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗ ΠΑΡΘΕΝΑ 8/12/2021
19 ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 8/12/2021
20 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 8/12/2021
21 ΘΑΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
22 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8/12/2021
23 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  
24 ΔΙΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8/12/2021
25 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 8/12/2021
26 ΤΕNEΚΕΝΤΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
27 ΚΙΡΚΕΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  
28 ΤΣΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8/12/2021
29 ΣΑΜΨΩΝΟΒΑ ΣΒΕΤΛΑΝΑ 8/12/2021
30 ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 8/12/2021
31 ΚΑΡΛΟΡΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ  
32 ΛΙΟΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

 

ΕΜΠΟΡΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ  
2 ΚΟΝΔΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 8/12/2021
3 ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8/12/2021
4 ΚΑΖΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 8/12/2021
5 ΠΑΣΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 8/12/2021
6 ΓΚΕΣΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 8/12/2021
7 ΚΩΤΖΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 8/12/2021
8 ΤΟΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  
9 ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  
10 ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 8/12/2021
11 ΡΕΠΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ  
12 ΤΣΙΤΙΡΙΔΟΥ ΔΑΝΑΗ 8/12/2021
13 ΞΙΠΤΕΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ  
14 ΞΙΠΤΕΡΙΔΗΣ ΑΡΜΕΝΙΟΣ 8/12/2021
15 ΚΑΡΑΙΩΑΚΕΙΜ ΕΥΓΓΕΛΟΣ  
16 ΤΥΡΠΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 8/12/2021
17 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 8/12/2021
18 ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗ ΠΑΡΘΕΝΑ  
19 ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ  
20 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ  
21 ΘΑΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 8/12/2021
22 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
23 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 8/12/2021
24 ΔΙΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
25 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
26 ΤΕNEΚΕΝΤΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/12/2021
27 ΚΙΡΚΕΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 8/12/2021
28 ΤΣΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
29 ΣΑΜΨΩΝΟΒΑ ΣΒΕΤΛΑΝΑ  
30 ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ  
31 ΚΑΡΛΟΡΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 8/12/2021
32 ΛΙΟΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 8/12/2021

 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    
2 ΔΑΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ   8/12/2021
3 ΤΣΙΛΕΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   8/12/2021
4 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   8/12/2021
5 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ   8/12/2021
6 ΜΕΣΝΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   8/12/2021
7 ΓΙΩΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ   8/12/2021
8 ΜΙΜΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ    
9 ΣΤΑΙΚΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ   8/12/2021
10 ΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   8/12/2021
11 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ    
12 ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΠΕΤΡΟΣ   8/12/2021
13 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   8/12/2021
14 ΜΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ    
15 ΚΩΤΣΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ    
16 ΣΙΟΥΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ    
17 ΤΟΥΛΓΑΡΙΔOY ΑΝΤΩΝΙA   8/12/2021
18 ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ   8/12/2021
19 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    
20 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   8/12/2021
21 ΔΑΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ    
22 ΤΖΑΤΖΟΥ ΦΑΝΗ    
23 ΡΑΣΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ   8/12/2021
24 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ   8/12/2021
25 ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   8/12/2021
26 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   8/12/2021
27 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    
28 ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ   8/12/2021
29 ΚΑΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   8/12/2021
30 ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   8/12/2021
31 ΚΟΥΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    
32 ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    
33 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ   8/12/2021
34 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   8/12/2021
35 ΠΕΤΣΟΙ ΕΙΡΗΝΗ   8/12/2021
36 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ   8/12/2021
37 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ   8/12/2021
38 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ    
39 ΓΩΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    
40 ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ    
41      
42 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ    
43 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ    
44 ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    
45 ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    
46 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    
47 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΟΦΙΑ   8/12/2021
48 ΓΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    
49 ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   8/12/2021
50 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΛΟΥΛΟΥΔΑ    
51 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   8/12/2021
52 ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ   8/12/2021
53 ΔΑΓΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ   8/12/2021
54 ΚΩΤΣΟΥ ΦΑΝΗ   8/12/2021
55 ΚΙΚΙΛΙΓΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΥΔ 8/12/2021
56 ΤΖΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    
57 ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    
58 ΓΕΡΓΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ    
59 ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ   8/12/2021
60 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ    
61 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    
62 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ    
63 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ    
64 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Y.Δ.  
65 ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   8/12/2021
66 ΤΖΩΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    
67 ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ    
68 ΔΙΔΥΜΟΥ ΙΑΝΟΥΛΑ    
69 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    
70 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ    
71 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ    
72 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ   8/12/2021
73 ΠΙΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ   8/12/2021
74 ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   8/12/2021
75 ΜΙΣΚΑ ΑΣΠΑΣΙΑ    
76 ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ    
77 ΤΣΑΦΑΡΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ   8/12/2021
78 ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ   8/12/2021
79 ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    
80 ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ    
81 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ   8/12/2021
82 ΠΟΥΠΗ ΜΑΡΙΑ   8/12/2021
83 ΒΟΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ   8/12/2021
84 SNALLA OLIMBI    
85 ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙA   8/12/2021
86 ΔΟΥΜΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    

 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   8/12/2021
2 ΔΑΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ    
3 ΤΣΙΛΕΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    
4 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    
5 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ    
6 ΜΕΣΝΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    
7 ΓΙΩΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ    
8 ΜΙΜΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   8/12/2021
9 ΣΤΑΙΚΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ    
10 ΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    
11 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   8/12/2021
12 ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΠΕΤΡΟΣ    
13 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ    
14 ΜΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ   8/12/2021
15 ΚΩΤΣΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ   8/12/2021
16 ΣΙΟΥΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ   8/12/2021
17 ΤΟΥΛΓΑΡΙΔOY ΑΝΤΩΝΙA    
18 ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ    
19 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   8/12/2021
20 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ    
21 ΔΑΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ   8/12/2021
22 ΤΖΑΤΖΟΥ ΦΑΝΗ   8/12/2021
23 ΡΑΣΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ    
24 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ    
25 ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    
26 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    
27 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   8/12/2021
28 ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ    
29 ΚΑΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    
30 ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ    
31 ΚΟΥΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   8/12/2021
32 ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   8/12/2021
33 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ    
34 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    
35 ΠΕΤΣΟΙ ΕΙΡΗΝΗ    
36 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ    
37 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ    
38 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ   8/12/2021
39 ΓΩΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   8/12/2021
40 ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ   8/12/2021
41      
42 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ   8/12/2021
43 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ   8/12/2021
44 ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   8/12/2021
45 ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   8/12/2021
46 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   8/12/2021
47 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΟΦΙΑ    
48 ΓΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   8/12/2021
49 ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    
50 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΛΟΥΛΟΥΔΑ   8/12/2021
51 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    
52 ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ    
53 ΔΑΓΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ    
54 ΚΩΤΣΟΥ ΦΑΝΗ    
55 ΚΙΚΙΛΙΓΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΥΔ  
56 ΤΖΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    
57 ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   8/12/2021
58 ΓΕΡΓΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   8/12/2021
59 ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ    
60 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ   8/12/2021
61 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   8/12/2021
62 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ   8/12/2021
63 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ   8/12/2021
64 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ   8/12/2021
65 ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ    
66 ΤΖΩΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   8/12/2021
67 ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ   8/12/2021
68 ΔΙΔΥΜΟΥ ΙΑΝΟΥΛΑ   8/12/2021
69 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   8/12/2021
70 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ   8/12/2021
71 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ   8/12/2021
72 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ    
73 ΠΙΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ    
74 ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    
75 ΜΙΣΚΑ ΑΣΠΑΣΙΑ   8/12/2021
76 ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ   8/12/2021
77 ΤΣΑΦΑΡΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ    
78 ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ    
79 ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ   8/12/2021
80 ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   8/12/2021
81 ΠΟΥΠΗ ΜΑΡΙΑ    
82 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ    
83 SNALLA OLIMBI   8/12/2021
84 ΒΟΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ    
85 ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ    
86 ΔΟΥΜΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   8/12/2021

 

ΕΜΠΟΡΟΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΓΟΥΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ    
2 ΚΙΑΖΙΜ ΣΑΒΒΑΣ    
3 ΡΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   8/12/2021
4 ΒΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   8/12/2021
5 ΡΑΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ   8/12/2021
6 STOJANOVSKA FANCHE    
7 ΣΤΡΕΖΟΥ ΑΓΑΠΗ    
8 ΒΕΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ    
9 ΒΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    
10 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   8/12/2021
11 ΚΛΙΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ   8/12/2021
12 ΡΑΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   8/12/2021
13 ΚΛΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    
14 ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   8/12/2021
15 ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΥΔ  
16 ΛΙΟΚΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΔ  

 

ΕΜΠΟΡΟΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΓΟΥΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ   8/12/2021
2 ΚΙΑΖΙΜ ΣΑΒΒΑΣ   8/12/2021
3 ΡΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    
4 ΒΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    
5 ΡΑΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ    
6 STOJANOVSKA FANCHE   8/12/2021
7 ΣΤΡΕΖΟΥ ΑΓΑΠΗ   8/12/2021
8 ΒΕΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   8/12/2021
9 ΒΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   8/12/2021
10 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    
11 ΚΛΙΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ    
12 ΡΑΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ    
13 ΚΛΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   8/12/2021
14 ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ    
15 ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΥΔ 8/12/2021
16 ΛΙΟΚΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΔ 8/12/2021

 

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*