Επίσημο Μητρώο Επαγγελματιών (πρώην Φυτοϋγειονομικό Μητρώο)

Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης γνωστοποιείται ότι έχει τεθεί  σε εφαρμογή στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. η νέα Φυτοϋγειονομική Νομοθεσία, βάσει της οποίας ορίζεται η διαδικασία εγγραφής στο νέο Επίσημο Μητρώο Επαγγελματιών (πρώην Φυτοϋγειονομικό Μητρώο) και τις υποχρεώσεις των επαγγελματιών -υπευθύνων των επιχειρήσεων.    

 Το πρώην Φυτοϋγειονομικό Μητρώο του άρθρου 13 του Π.Δ.365/2002 (ΦΕΚ Α΄307) ενσωματώνεται στο νέο Επίσημο Μητρώο Επαγγελματιών /υπευθύνων επιχειρήσεων ή άλλων προσώπων που ασχολούνται με δραστηριότητες που αφορούν φυτά, φυτικά προϊόντα ή αλλά αντικείμενα.

Όσοι ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο (σύμφωνα με το άρθρο 13 του Π.Δ. 365/2002 ΦΕΚ Α΄307) διατηρούν τον ίδιο αριθμό στο επίσημο μητρώο επαγγελματιών/υπευθύνων επιχείρησης, ωστόσο οφείλουν με δική τους ευθύνη, να επικαιροποιούν τα στοιχεία τους έως την 30η Απριλίου κάθε έτους ως προς τα στοιχεία του προηγούμενου έτους.

Εγγραφή στο νέο  Επίσημο Μητρώο Επαγγελματιών (πρώην Φυτοϋγειονομικό Μητρώο) έχουν:

 • Οι επαγγελματίες πρασίνου (π.χ. εργολήπτες έργων πρασίνου) οι οποίοι προμηθεύουν φυτά ή φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα, στο πλαίσιο της σύμβασης τους για την κατασκευή ενός έργου πρασίνου, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/2031.
 • Ο επαγγελματίας που εισάγει, διακινεί φυτά ή φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα μέσω διαδικτύου,
 • Όσοι από τους επαγγελματίες ζητούν από τις αρμόδιες Αρχές την έκδοση πιστοποιητικών που αναφέρονται στα άρθρα 100, 101 και 102 (Πιστοποιητικά Φυτοϋγείας -Πιστοποιητικό φυτοϋγείας επαναεξαγωγής- Προεξαγωγικά πιστοποιητικά) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031.
 • Οι επαγγελματίες οι οποίοι εισάγουν στην Ένωσή ή διακινούν σε αυτήν φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα για τα οποία απαιτείται πιστοποιητικό φυτοϋγείας ή υγειονομικό διαβατήριο βάσει των εκτελεστικών πράξεων που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 1, το άρθρο 73, το άρθρο 74 παράγραφος 1, το άρθρο 79 παράγραφος 1 και το άρθρο 80 παράγραφος 1.
 • Οι επαγγελματίες που είναι εξουσιοδοτημένοι να εκδίδουν φυτοϋγειονομικά διαβατήρια σύμφωνα με το άρθρο 89.
 • Οι επαγγελματίες που είναι εξουσιοδοτημένοι για τη σήμανση και την επισκευή ξύλινων μέσων συσκευασίας κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 98, να εκδίδουν τις βεβαιώσεις του άρθρου 99,να παρέχουν πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 45 ή το άρθρο 55, να εισάγουν φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα σε παραμεθόριες ζώνες σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφος 1 ή το άρθρο 56,ή των οποίων οι δραστηριότητες αφορούν τα οικεία φυτά σε οριοθετημένες περιοχές, εκτός εάν οι εν λόγω επαγγελματίες περιέχονται σε άλλο επίσημο μητρώο που είναι προσβάσιμο από τις αρμόδιες αρχές,
 • Άλλοι επαγγελματίες εκτός από αυτούς που αναφέρονται στα παρακάτω στοιχεία (1 έως 4 του άρθρου 65 Καν. 2016/2031, εφόσον απαιτείτε (από την εκτελεστική πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 28 παράγραφος 1, του άρθρου 30 παράγραφος 1, του άρθρου 41 παράγραφος 2, του άρθρου 49 παράγραφος 1, του άρθρου 53 παράγραφος 2 ή του άρθρου 54 παράγραφος 2).

      Εξαιρούνται από την υποχρέωση εγγραφής στο νέο επίσημο μητρώο επαγγελματιών/υπευθύνων επιχείρησης:

 • Οι επαγγελματίες που προμηθεύουν αποκλειστικά και απευθείας στους τελικούς χρήστες μικρές ποσότητες φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων με μέσα διαφορετικά από τις συμβάσεις πωλήσεων εξ αποστάσεως.(πώληση μέσω διαδικτύου).
 • Οι επαγγελματίες που προμηθεύουν αποκλειστικά και απευθείας στους τελικούς χρήστες μικρές ποσότητες σπόρων εκτός από εκείνους που αναφέρονται στο άρθρο 72 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031.(π.χ. επιχειρήσεις που πουλούν σε ερασιτέχνες καλλιεργητές).
 • Οι επαγγελματίες που η δραστηριότητά τους σχετικά με τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα περιορίζεται στη μεταφορά τους για άλλον επαγγελματία (π.χ. μεταφορείς, αυτοκινητιστές).
 • Οι επαγγελματίες που η δραστηριότητά τους αφορά τη μεταφορά αντικειμένων κάθε είδους με τη χρήση ξύλινων μέσων συσκευασίας (π.χ. μεταφορείς, αυτοκινητιστές).

Οι επαγγελματίες που έχουν υποχρέωση εγγραφής στο νέο Επίσημο Μητρώο Επαγγελματιών θα πρέπει να υποβάλλουν στη Υπηρεσία μας αίτηση εγγραφής.

Οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο επαγγελματιών έχουν την υποχρέωση να τηρούν αρχεία, για τις εγκαταστάσεις από τις οποίες προμηθεύονται φυτά καθώς και για τις εγκαταστάσεις στις οποίες προμηθεύουν φυτά για περίοδο τουλάχιστον 3 ετών και να εφαρμόζουν συστήματα και διαδικασίες ιχνηλασιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031.

Οι ενδιαφερόμενοι για οποιαδήποτε πληροφορία μπορούν να απευθύνονται στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Κοζάνης, Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου, στα τηλέφωνα 2461351368 κ. Περιστέρη Σταματία και 2461351160 κ. Δανιηλίδου Ελένη.

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*