Η Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας συμμετείχε στις εργασίες Ημερίδας με τίτλο «Καινοτόμες Πρακτικές στην ελληνική Δημόσια Διοίκηση, με τον Πολίτη στο επίκεντρο»

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας συμμετείχε στις εργασίες Ημερίδας με τίτλο «Καινοτόμες Πρακτικές στην ελληνική Δημόσια Διοίκηση, με τον Πολίτη στο επίκεντρο», την οποία διοργάνωσε το Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Καινοτομιών (ΙΤΕΚ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) σε συνεργασία με το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών του Υπουργείου Εσωτερικών, την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023.

Στόχος της Ημερίδας ήταν η προώθηση καινοτομιών που έχουν αναπτυχθεί και υλοποιηθεί στη δημόσια διοίκηση και η αναζήτηση προοπτικών βελτίωσης της ικανότητας των δημόσιων φορέων να καινοτομούν στο πλαίσιο και των όσων προβλέπει ο νέος νόμος (ν. 5027/2023) για τη θέσπιση Συστήματος Καινοτομίας και την κατάρτιση και υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Καινοτομία στον Δημόσιο Τομέα.

Η πρόταση που επελέγη από το Υπουργείο Εσωτερικών ήταν η «Εφαρμογή Ανίχνευσης Εκπαιδευτικών Αναγκών/Κατάρτισης προσωπικού», η οποία και  παρουσιάστηκε από την προϊσταμένη της Δ/νσης Οργάνωσης και Υποστήριξης Υπηρεσιών κατά το δεύτερο μέρος συζήτησης της Ημερίδας. Πρόκειται για μία καινοτομία στο πεδίο τις βελτίωσης οργανωτικών παραμέτρων και διαδικασιών που αναπτύχθηκε από στελέχη του φορέα μας και καταδεικνύει τη σημασία και το ρόλο της εκπαίδευσης και της ενδυνάμωσης του ανθρώπινου δυναμικού του Δημόσιου Τομέα. Αφορά εσωτερική εφαρμογή και ανασχεδιασμό οριζόντιων διαδικασιών του φορέα, με παροχή τους εξολοκλήρου με ηλεκτρονικό τρόπο στους άμεσα ωφελούμενους, που είναι το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της Περιφέρειας, με σημαντικό θετικό αντίκτυπο στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών για τους πολίτες.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι μέλος του Δικτύου Καινοτομίας Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών με στόχο την προώθηση και εισαγωγή καινοτόμων μηχανισμών για τη διαχείριση των προκλήσεων στο εσωτερικό και εξωτερικό της περιβάλλον, την αξιοποίηση ευκαιριών και τη δημιουργία νέας αξίας που αυξάνει το όφελος των χρηστών και βελτιώνει την απόδοση.

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*