Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | Ολοκλήρωση του ερευνητικού έργου «Αυγείας».

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς το ερευνητικό έργο «Αυγείας». Το οικοσύστημα ΑΥΓΕΙΑΣ βελτιστοποιεί τη χρήση του ανακτημένου νερού εξόδου Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ)  με εύκολο και ασφαλή τρόπο για άρδευση στην Γεωργία Ακριβείας. Μέσω της χρήσης σύγχρονων τεχνολογιών όπως το Διαδίκτυο των Πραγμάτων και τα δίκτυα χαμηλής ισχύος ευρείας περιοχής κάλυψης, το  οικοσύστημα συγκεντρώνει και αναλύει αξιόπιστα ανοιχτά και άλλα δεδομένα, όπως μετεωρολογικά δεδομένα ή δεδομένα που αφορούν ποιότητα εδάφους και ανακτημένου νερού. Με την εφαρμογή προηγμένων τεχνικών μηχανικής μάθησης και πρόβλεψης, καθώς και μηχανισμών υποστήριξης λήψης αποφάσεων, το οικοσύστημα επιτυγχάνει μείωση χρήσης συμβατικών υδατικών πόρων, αύξηση παραγωγής και μείωση χρήσης χημικών συστατικών με θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, αύξηση κέρδους παραγωγών και νέες δυνατότητες αξιοποίησης επεξεργασμένων εκροών από διαχειριστές ΕΕΛ.

   Το έργο ΑΥΓΕΙΑΣ αξιοποίησε και ανέπτυξε τις παρακάτω τεχνολογίες, ευφυείς μηχανισμούς και αλγορίθμους για την επίτευξη των στόχων του:

  1. Πλατφόρμα συλλογής δεδομένων από διαφορετικές πηγές και με χρήση διαφορετικών τεχνολογιών.
  2. Μηχανισμό εκτίμησης επικινδυνότητας ανακτημένου νερού, ο οποίος λαμβάνει υπόψη τα προβλεπόμενα όρια που τίθενται από την κείμενη νομοθεσία ανάλογα με τον τύπο άρδευσης που υιοθετείται και για τον τύπο της καλλιέργειας που τελικά επιλέγεται.
  3. Αλγόριθμο βελτίωσης εκτίμησης αρδευτικών αναγκών αξιοποιώντας ανοιχτά μετεωρολογικά δεδομένα για την πρόγνωση του καιρού, για τη βελτίωση της αποδοτικότητας της αρδευτικής διαχείρισης.
  4. Αλγόριθμο δυναμικής τιμολόγησης, ο οποίος προσαρμόζει το συντελεστή της τιμής πώλησης του ανακτημένου νερού.
  5. Αλγόριθμο μίξης, ο οποίος υπολογίζει τα ποσοστά μίξης ανακτημένου νερού με συμβατικό νερό για τη βελτίωση της ποιότητας του νερού, διασφαλίζοντας την καταλληλότητά του για αρδευτική χρήση.
  6. Αλγόριθμο διαρροών, για τον εντοπισμό διαρροών.
  7. Αλγόριθμο εκτίμησης ποιότητας/ποσότητας παραγωγής.
  8. Αλγόριθμο εκτίμησης κέρδους, με κύριο σκοπό την ενημέρωση των παραγωγών σχετικά με τα οφέλη χρήσης του ανακτημένου νερού για άρδευση
  9. Νέα πρωτόκολλα επικοινωνίας δικτύων LoRa πολλαπλών πυλών για βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και της αξιοπιστίας, για τα οποία έχει ήδη κατατεθεί σχετική αίτηση για Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.
  10. Αλγόριθμο εκτίμησης αναγκών συστήματος, κάνοντας εύκολη την επεκτασιμότητα και κλιμάκωση του συστήματος σε σχέση με τις απαιτήσεις υπολογιστικών και δικτυακών πόρων

 

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*