ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ Β ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ 2023

Έχοντας υπόψη:

  • Τα άρθρα 33-38 του Ν. 4849/2021
  • Την υπ’ αριθμ. 89/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποί έχει εγκριθεί ο Κανονισμός Λειτουργίας Βραχυχρόνιων αγορών του Δήμο Βοΐου , όπου εμπεριέχονται ο χώρος διενέργειας της αγοράς αυτής, η χρονική διάρκεια της, τα πωλούμενα είδη, ο τρόπος επιλογής και τοποθέτησης των πωλητών, τα καταβαλλόμενα τέλη και o τρόπος είσπραξης αυτών, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της αγοράς.
  • Την υπ’ αριθμ.220/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζονται  οι χώροι τα αντίστοιχα τέλη.

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους εκθέτες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις υπαίθριες αγορές που απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα:

α/α ημερομηνία Εορτή διάφορα Είδη διατροφής καλλιτεχνήματα Φορητη εψηση καντίνες Παραγωγοί
1 21-22  Ιουλίου  

Α΄Εμποροπανήγυρη

90 6 10  

 

7

 

 

3

 

 

5

Ειδικότερα:Στο χώρο της Πλατείας Συντριβανίου και κατά μήκος των οδών Ερμού, Δημοτικού Σχολείου, Ελ. Βενιζέλου, Κολοκοτρώνη & Παπαγιάννη, που εφάπτεται στην Πλατεία Μουριάς.

Η Εμποροπανήγυρης θα πραγματοποιηθεί στις 20 και 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 ημέρες Παρασκευή και Σάββατο.

Μπορούν να συμμετέχουν στην εμποροπανήγυρη σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.4849/2021:

Α. Σε ποσοστό 75% πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου, εφόσον διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές. Η βεβαίωση αυτή εκδίδεται από το Δήμο μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 4849/21 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΚΥΑ 61408/20-6-22 (ΦΕΚ 3132 τ. β΄).

Β. Σε ποσοστό 10%, πωλητές αδειούχους λαϊκών αγορών (με άδεια η οποία βρίσκεται σε ισχύ) .

Γ. Σε ποσοστό 10%, αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου (με άδεια η οποία βρίσκεται σε ισχύ) με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα προϊόντα,

Δ. Σε ποσοστό 5%, σε κατόχους άδειας χειροτέχνη – καλλιτέχνη

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού

α. αίτηση, υπόδειγμα της οποίας βρίσκεται στο παράρτημα, στην οποία θα αναγράφεται απαραιτήτως το είδος της θέσης (καντινών ή μικρών ειδικών, ή χαλιών, ή γενικών) της εμποροπανήγυρης που επιθυμούν να λάβουν.

β. φωτοαντίγραφο της άδειας τους, με εμφανή τα στοιχεία του αδειούχου και της θεώρησης.

γ. Υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται στο παράρτημα)

δ .Πιστοποιητικό υγείας σε ισχύει(όπου απαιτείτε ).

Σε περίπτωση ελλιπών δικαιολογητικών η αίτηση θα απορρίπτεται αυτόματα.

Η αίτηση ( θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη)  μαζί τα συνημμένα δικαιολογητικά θα αναρτηθούν στα πεδία της παρακάτω εφαρμογής σε μορφή pdf , μπορούν να γίνουν από

 20 Σεπτεμβρίου εως και 2 Οκτωβρίου  2023 ημέρα Δευτέρα  , μόνο ηλεκτρονικά και με κωδικούς TaxisNet στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης open market (htts://openmarket.mindev.gov.gr )πεδίο {Προκηρύξεις} {Αναζήτηση Προκηρύξεων} με επιλογή της προκήρυξης του Δήμου Βοΐου και εναλλακτικά στο  email:  danoglou@voio.gr

Τα τέλη έχουν καθορισθεί με σχετική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και είναι:

Για όλες τις  θέσεις προς 5,00 ευρώ ανά τρέχον μέτρο.

Τονίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί έλεγχος για την ύπαρξη τυχόν οφειλών στο Δήμο Βοΐου. Η ύπαρξη βεβαιωμένων οφειλών αποτελεί λόγο απόρριψης της συμμετοχής.

Υποβληθέντα δικαιολογητικά :

  1. Αίτηση – συμμετοχής (χορηγείται από το Δήμο) στην οποία θα αναγράφεται απαραιτήτως το είδος πώλησης , η θέση και τα μέτρα που επιθυμούν να λάβουν σύμφωνα με την αρίθμηση του τοπογραφικού  .
  2. ΥΔ (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
  3. Φωτοαντίγραφο -Άδεια υπαίθριου εμπορίου(λαϊκής αγοράς –στάσιμου εμπορίου, πλανόδιο εμπορίου κλπ) ή βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας.

Τα μέτρα θα διανεμηθούν ανάλογα με την ζήτηση.

Σημειώνουμε ότι αν ο αριθμός των αιτήσεων που υπερβαίνει τον αριθμό των διατιθέμενων αδειών με την παρούσα ανακοίνωση, θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου ημέρα Δευτέρα στα γραφεία του Δημοτικού καταστήματος Τ.Κ Σιάτιστας  και κατόπιν οι κληρωθέντες θα καταβάλλουν τα τέλη που αναλογούν στο ταμείο του Δήμου, προκειμένου για την έγκριση συμμετοχής τους στην υπαίθρια αγορά.

Μετά την υποβολή των αιτήσεων και το πέρας της διαδικασίας εκδίδεται κατάλογος συμμετεχόντων ο οποίος αναρτάται στο Ο.Π.Σ.Α.Α. και στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου οι επιλεγέντες να καταβάλουν το αναλογούν τέλος  και να εκδοθεί η έγκριση συμμετοχής.

Η εμποροπανήγυρη έχει διάρκεια 48 ώρες , από Παρασκευή 20.10.2023 και ώρα 8:00  έως Σάββατο 21.10.2023 και ώρα 20:00.

Οι εκθετήριοι πάγκοι  έχουν μήκος  6,00μ.*3,00 . Θα απέχουν μεταξύ τους με απόσταση (1) ενός μέτρου  ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*