Πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων στον Δήμο Πρεσπών

Ο Δήμος Πρεσπών ως Δικαιούχος της Πράξης «Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων στους τομείς προτεραιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή παρέμβασης της ΟΧΕ – Δήμου Πρεσπών», με MIS 5180513 η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» με βάση την με αρ. πρωτ. 4116/13-10-2022 Απόφαση Ένταξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους»

Ενημερώνει ότι σύντομα θα προσκαλέσει ανέργους να συμμετάσχουν σε επιδοτούμενες δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης της παραπάνω Πράξης, και ειδικότερα στα παρακάτω εκπαιδευτικά προγράμματα:

 1. Εισαγωγή στην Επιχειρηματική Δραστηριότητα στον Κλάδο της Αγροδιατροφής, (21 άτομα)
 2. Οριζόντιες Ξενόγλωσσες ικανότητες στο χώρο εργασίας (21 άτομα)

Αντικείμενο της Πράξης αποτελεί η υλοποίηση δράσεων συμβουλευτικής κατάρτισης και πιστοποίησης σε γνώσεις και προσόντα σχετικά με τους τομείς του τουρισμού, τις νέες τεχνολογίες και τον αγροδιατροφικό τομέα, σε σαράντα δύο (42) ανέργους κάτοικους της Περιοχής εφαρμογής. Ως περιοχή εφαρμογής έχει οριστεί το σύνολο της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ – Δήμου Πρεσπών.

Όλα τα αντικείμενα κατάρτισης θα οδηγήσουν σε πιστοποίηση των αποκτηθέντων από τα προγράμματα προσόντων/δεξιοτήτων, μέσω αξιολόγησης των γνώσεων και δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς
πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024.

Η συμβουλευτική υποστήριξη θα περιλαμβάνει συνολικά οκτώ (8) ατομικές συνεδρίες. Τα προγράμματα κατάρτισης θα έχουν διάρκεια 182 ωρών ανά θεματικό αντικείμενο, θα περιλαμβάνουν θεωρητική εκπαίδευση και πρακτική άσκηση (μέσω case studies).

Δικαίωμα συμμετοχής στις Δράσεις Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης έχουν τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις κάτωθι γενικές προϋποθέσεις:

 • Να είναι κάτοικοι της Περιοχής εφαρμογής, ως περιοχή εφαρμογής έχει οριστεί η περιοχή παρέμβασης της ΟΧΕ – Δήμου Πρεσπών
 • Να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας της ΔΥΠΑ (Ο.Α.Ε.Δ.) με δελτίο ανεργίας σε ισχύ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
 • Να μην παρακολουθούν παράλληλα άλλο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης.

Η επιλογή των ανέργων και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελούμενων θα γίνει σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Τις πιο πάνω προϋποθέσεις συμμετοχής
 • Προτεραιότητα στην ημερομηνία και ώρα υποβολής της αίτησης συμμετοχής.

Οι ωφελούμενοι με την παρακολούθηση των προγραμμάτων Κατάρτισης:

 • Θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα το οποίο αντιστοιχεί σε 5,00 € μικτά ανά ώρα κατάρτισης (συνολικό ποσό 910,00 για κάθε ωφελούμενο). Για την καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος, απαιτείται τόσο η
  παρακολούθηση του προγράμματος κατάρτισης από τον ωφελούμενο/η όσο και η υποχρεωτική συμμετοχή του/της στις εξετάσεις (ή επανεξετάσεις, εφόσον απαιτηθεί) πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων.
 • Θα αποκτήσουν πρόσθετες αναγνωρισμένες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις, οι οποίες θα ενισχύσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας ώστε να διατηρηθούν και να ανελιχθούν σε αυτή.
 • Θα αποκτήσουν πιστοποίηση των αποκτηθέντων από τα προγράμματα προσόντων/ δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Η συμμετοχή στις εξετάσεις για τη λήψη πιστοποίησης των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων είναι υποχρεωτική.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις Συμβουλευτικής κατάρτισης και πιστοποίησης της παραπάνω Πράξης, την διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
θα μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα https://www.prespes.gr/ όταν εκδοθεί η πρόσκληση.

Για τυχόν απορίες ή περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο: 23853 51319 κατά τις εργάσιμες ώρες ή στο e-mail : prespa@otenet.gr

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*