ροπολογία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ για την αναδρομική αναγνώριση της προσαύξησης του μισθού και του ημερομισθίου λόγω προϋπηρεσίας

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

 Στο Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Για την ενίσχυση της εργασίας – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 – Απλοποίηση ψηφιακών διαδικασιών και ενίσχυση της Κάρτας Εργασίας – Αναβάθμιση της επιχειρησιακής λειτουργίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και της Επιθεώρησης Εργασίας»

 

Θέμα: Αναδρομική αναγνώριση της προσαύξησης του μισθού και του ημερομισθίου λόγω προϋπηρεσίας. Αναδρομική κατάργηση της Π.Υ.Σ. (Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου) 6/28.2.2012,  η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012 και κάθε διάταξης που πάγωσε την προσαύξηση  μισθού και ημερομισθίου λόγω προϋπηρεσίας

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 Για την αναδρομική αναγνώριση της προσαύξησης του μισθού και ημερομισθίου λόγω προϋπηρεσίας ( αναγνώριση τριετών ) και κατάργηση των διατάξεων που την είχαν παγώσει από το 2012,  με συνέπεια να έχουν μεγάλες απώλειες στις αποδοχές  τους όλοι οι μισθωτοί, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ καταθέτει  την παρακάτω τροπολογία.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Για την ενίσχυση της εργασίας – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 – Απλοποίηση ψηφιακών διαδικασιών και ενίσχυση της Κάρτας Εργασίας – Αναβάθμιση της επιχειρησιακής λειτουργίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και της Επιθεώρησης Εργασίας»

ΑΡΘΡΟ

  1. Καθορίζεται προσαύξηση των αποδοχών λόγω προϋπηρεσίας, σε όλους τους εργαζόμενους οι οποίοι αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο.
  2. Ως χρόνος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται ο χρόνος εργασιακής σχέσης με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας οποιασδήποτε μορφής (πχ. πλήρους ή μερικής απασχόλησης, εκ περιτροπής, ορισμένου ή αορίστου χρόνου κλ.π.), που έχει διανυθεί σε οποιονδήποτε εργοδότη και σε οποιαδήποτε ειδικότητα, ανεξάρτητα από την ημερομηνία έναρξης της εργασιακής σχέσης.
  3. Η κατά τα ανωτέρω προσαύξηση λόγω προϋπηρεσίας καθορίζεται ως εξής:

Α) Για τους υπαλλήλους με εξαρτημένη σχέση εργασίας, σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως τρεις (3) τριετίες και συνολικά σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) για προϋπηρεσία εννέα (9) ετών και άνω.

Β) Για τους εργατοτεχνίτες με εξαρτημένη σχέση εργασίας, σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως έξι (6) τριετίες και συνολικά  τριάντα τοις εκατό (30%) για προϋπηρεσία δεκαοκτώ (18) ετών και άνω.

  1. Η πιο πάνω προσαύξηση χορηγείται επί του καταβαλλόμενου μισθού και ημερομισθίου. Το ποσό της πιο πάνω προσαύξησης δεν συμψηφίζεται με την διαφορά μεταξύ καταβαλλόμενων και νόμιμων αποδοχών, σε περίπτωση που οι καταβαλλόμενες τακτικές αποδοχές είναι υπέρτερες των νόμιμων αποδοχών.
  2. Η προσαύξηση των πιο πάνω παραγράφων ισχύει αναδρομικά από τις 14.2.2012.
  3. Καταργείται αναδρομικά, από τότε που ίσχυσε, το άρθρο 4 της Π.Υ.Σ. 6/28.2.2012, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012, η οποία επίσης καταργείται αναδρομικά.

Επίσης καταργείται από τότε που ίσχυσε, κάθε διάταξη νόμου, κανονιστικών πράξεων, συλλογικών ή ατομικών συμβάσεων εργασίας ή διαιτητικών αποφάσεων, οι οποίες αντίκεινται στις διατάξεις της παρούσας.

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*