«Σύσταση Μητρώουδασικών συνεταιρισμών εργασίας για την διαδικασία εκμίσθωσης συστάδων (ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ) των δημοτικών δασών του Δήμου Αμυνταίου».

Ο Δήμος Αμυνταίου ενόψει της ανάγκης υλοτομίας για την κάλυψη ατομικών αναγκών ξύλευσης 2022-2023 των κατοίκων των όμορων Τοπικών Κοινοτήτων λαμβάνοντας  υπόψη:

 • τη παράγραφο 3 του άρθρο 130 του Ν.4685/2020,
 • την παρ. 2 του άρθρου 197 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 130 του Ν. 4685/2020,
 • τις διατάξεις του εδ. δ της παρ. 1 του αρθ. 47 του ν. 4423/2016 ως ισχύει
 • τις διατάξεις του Δασικού Κώδικα,
 • την εγκεκριμένη Διαχειριστική Μελέτη του Δημοτικού Δάσους Τ.ΚΑγραπιδιάς για την διαχειριστική περίοδο 2018-2027,
 • την εγκεκριμένη Διαχειριστική Μελέτη του Δημοτικού Δάσους Τ.ΚΑσπρογείων

για την διαχειριστική περίοδο 2015-2024,

 • την εγκεκριμένη Διαχειριστική Μελέτη του Δημοτικού Δάσους Τ.ΚΚλειδίου για

την διαχειριστική περίοδο 2013-2022,

 • την εγκεκριμένη Διαχειριστική Μελέτη του Δημοτικού Δάσους Τ.ΚΚέλλης για

την διαχειριστική περίοδο 2017-2026,

 • την εγκεκριμένη Διαχειριστική Μελέτη του Δημοτικού Δάσους Τ.Κ Νυμφαίου για

την διαχειριστική περίοδο 2016-2025,

 

Δύναται να προβεί στην σύσταση μητρώου δασικών συνεταιρισμών εργασίας για την διαδικασία εκμίσθωσης συστάδων (ΑΤΟΜΙΚΕΣΑΝΑΓΚΕΣ)  των δημοτικών δασών του Δήμου Αμυνταίου:

 • Δημοτικού Δάσους Τ.ΚΑγραπιδιάς, συστάδα 1β, λήμμα 516 χκμ
 • Δημοτικού Δάσους Τ.ΚΑσπρογείων , μέρος συστάδας2α, λήμμα 695χκμ
 • Δημοτικού Δάσους Τ.ΚΚλειδίου, υπόλοιπο συστάδας2ε, λήμμα 450χκμ
 • Δημοτικού Δάσους Τ.ΚΚέλλης, συστάδα 2γ, λήμμα 1388χκμ
 • Δημοτικού Δάσους Τ.Κ Νυμφαίου, μέρος συστάδας8γ, λήμμα 600χκμ

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 130 του Ν. 4685/2020, δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι δασικοί  συνεταιρισμοί εργασίας, των οποίων τα δύο τρία (2/3) των μελών είναι δημότες ή κάτοικοι του δήμου και τα λοιπά μέλη κάτοικοι της οικείας περιφερειακής ενότητας.

Ο συνεταιρισμός υποχρεούται να ενεργεί απαρέγκλιτα σύμφωνα με τις  εγκεκριμένες Διαχειριστικές μελέτες των δημοτικών δασών και  τις υποδείξεις της Διεύθυνσης Δασών Φλώρινας. Υποχρεούται να υλοτομήσει και να αποκομίσει την ξυλεία εντός της περιόδου ισχύος της άδειας απολήψεως.  Επίσης να προστατεύει το δάσος και να μην προκαλεί σ’ αυτό φθορές, λαμβάνοντας τα ενδεικνυόμενα προληπτικά μέτρα για ενδεχόμενο κίνδυνο πυρκαγιάς. Επίσης υποχρεούται στον καθαρισμό των σημασμένων μονοπατιών από τα υποπροϊόντα της υλοτομίας (κλαδιά – ξύλα κ.λ.π.) και του χώρου καταυλισμού.

 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 

 1. Φορολογική ενημερότητα
 2. Ασφαλιστική ενημερότητα
 3. Δημοτική ενημερότητα
 4. Έναρξη επαγγέλματος από τη ∆ΟΥ, µε τις  μεταβολές  του  από  την  οποία

να  προκύπτει  η  ενασχόληση  µε υλοτομικές- δασοκομικές εργασίες.

 1. Έγκριση καταστατικού από το Ειρηνοδικείο
 2. Ποινικό Μητρώο.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τους παραπάνω όρους παρακαλούνται να προσκομίσουντο σύνολο των προαναφερθέντων δικαιολογητικών έως τηνΠαρασκευή  04/03/2022, στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Αμυνταίου συνοδευόμενα με πρωτοκολλημένη αίτηση.

Σημειώνουμε ρητά ότι η εγγραφή στο μητρώο δεν αποτελεί δέσμευση  σε καμία περίπτωση για τον Δήμο Αμυνταίου και τις περαιτέρω ενέργειες που θα ακολουθήσει αναφορικά με τον τρόπο ανάθεσης της σύμβασης.

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*