Υπο την Προεδρία της Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Γιούλας Γκατζαβέλη Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Τρίτη 05 Οκτωβρίου στις 09.30

50η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη (5-10-2021)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4555/2018 και στην συνέχεια με το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019), του άρθρου 176 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020) και του άρθρου 177 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018)

β) Την αριθμ. 208/19 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 144626/10-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 45843/02-04-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας

δ) Την υπ΄ αρ. 45843/02-04-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπή

ε) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Κ Α Λ Ε Ι

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Άμπα Βασίλειο
 2. Τοπαλίδη Ηλία
 3. Κιάνα Στέργιο
 4. Μάνο Θωμά
 5. Κοζατσάνη Δέσποινα
 6. Κάτανα Ηλία
 7. Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία
 8. Χριστοφορίδη Γεώργιο

σε συνεδρίαση την Τρίτη 05/10/2021 και ώρα 09:30  σε τηλεδιάσκεψη  με θέματα:

 

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το έργο με τίτλο: «Δημιουργία – Λειτουργία Ειδική Μονάδα Οδοντοθεραπείας με δυνατότητα παροχής οδοντιατρικής θεραπείας για άτομα με ειδικές ανάγκες υπό γενική αναισθησία»Προϋπολογισμός: 25.000,00€  (Με Φ.Π.Α.)
 3. Έγκριση υπαγωγής στο πρόγραμμα επιχορήγησης απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών και β) έγκριση δαπάνης και  αποδοχή επιχορήγησης της σχετικής δαπάνης
 4. Έγκριση σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς  και του Δήμου Άργους Ορεστικού για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Διαπλάτυνση και ανακατασκευή οδοστρώματος, τμήματος της δημοτικής οδού Βογατσικού – Πλατανιάς Δήμου Άργους Ορεστικού και συντήρηση δημοτικής οδού Διαλεκτού – Σήμαντρου (όρια Νομού)» και προϋπολογισμό 266.000 ευρώ με ΦΠΑ
 5. Έγκριση διενέργειας και όρων του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού  Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΤΗΡΕΣ ΤΟΥ ΧΚ ΒΙΤΣΙΟΥ» Προϋπολογισμός του διαγωνισμού χωρίς ΦΠΑ: 98.300,00 €. ΚωδικοίCPV: CPV: 42418200 CPV: 45234220
 6. Έγκριση 6ης τροποποίησης του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2021 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς
 7. Έγκριση του 1ου  Πρακτικού της Επιτροπής  Διαγωνισμού της με αρ. Διακήρυξης 6/2021 για την «Προμήθεια  ενός (1) οχήματος – Ελκυστήρα-Τράκτορα και δύο (2) μηχανημάτων έργου, (1) ενός Ισοπεδωτή γαιών (τύπου grader)  και (1) ενός φορτωτή εκσκαφέα (τύπου JCB), προϋπ/σμού 650.000 € με ΦΠΑ»
 8. Ακύρωση της αριθ. 756/21 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής «Έγκριση των όρων και έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια και εγκατάσταση 3 σταθμών παρακολούθησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας στην ΠΔΜ» που εντάσσεται ως Υποέργο 1 στην Πράξη
  «ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

  με κωδικό MIS 5049251 του Άξονα Προτεραιότητας 6 – Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων, του Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014 – 2020» το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους»

 9. Έγκριση διενέργειας, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, άνω των ορίων, προμήθειας και εγκατάστασης τριών (3) σταθμών παρακολούθησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, του υποέργου 1 της Πράξης Δράσεις Βελτίωσης της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με κωδικό ΟΠΣ 5049251, του Άξονα προτεραιότητας 6 – Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων, του Ε.Π Δυτική Μακεδονία 2014-2020»
 10. Έγκριση διενέργειας, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας 41.574 λίτρων φρέσκου γάλακτος για την κάλυψη των αναγκών των δικαιούχων υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και Έδρας συνολικού προϋπολογισμού 49.888,80€ (συμπ ΦΠΑ) για τα έτη 2021-2022
 11. Έγκριση του Πρακτικού II (κατακύρωσης) του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου του αποχιονισμού περιόδου 2021-2022 στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
 12. Έγκριση του ΠΡΑΚΤΙΚOY II (κατακύρωσης) του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού  προμήθειας και μεταφοράς 5.500 τόνων αντιπαγετικού άλατος για εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού, στο Εθνικό Οδικό  αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Π.Ε Κοζάνης
 13. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ της διεξαγωγής ανοιχτής ηλεκτρονικής δημοπρασίας, της μελέτης:
  «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ «ΔΥΤ. ΑΞ. ΟΡ. ΠΕΡ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑ – ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ – ΠΡΕΣΠΕΣ, Τμήμα 1 Τ.Ε.Ι. – ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ»
 14. Έγκριση διάθεσης (παραχώρησης χρήσης) υλικού Π.Ε. Καστοριάς
 15. Έγκριση Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου Διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου Προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης για τα αυτοκίνητα & μηχανήματα της Π.Ε. Φλώρινας το διάστημα Νοέμβριος 2021 – Οκτώβριος 2022, και των όρων της Διακήρυξης
 16. Έγκριση προς διαπραγμάτευση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας με λεωφορεία, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα αιτήματα των σχολικών μονάδων, στα πλαίσια του σχολικού έτους 2021-22
 17. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 21/2021
 18. Έγκριση δαπάνης Περιφέρειας  Δυτικής Μακεδονίας
 19. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την «Μίσθωση μηχανημάτων αποχιονισμού (πολυεργάτες) για τη χειμερινή περίοδο 2021-2022 Π.Ε, Φλώρινας»
 20. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την «Αντικατάσταση ψευδοροφής στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς»
 21. Έγκριση διάθεσης β’ συμπληρωματικής πίστωσης για την υλοποίηση του προγράμματος «Αγροτικός εξηλεκτρισμός για την Π.Ε. Φλώρινας (2021)»
 22. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας  Δυτικής Μακεδονίας
 23. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
 24. Έγκριση δαπάνης υπηρεσιών φύλαξης (security) του Διοικητηρίου Πτολεμαΐδας  (CPV 79713000-5) για  διάστημα για ενός μήνα
 25. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση του Δήμου Βοίου και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την εκδήλωση προβολής του Δήμου Βοίου που θα διεξαχθεί το διήμερο 8-9 Οκτωβρίου 2021 στην Θεσσαλονίκη
 26. Έγκριση δαπάνης για την μισθοδοσία Πρακτικής Άσκησης δύο (2) σπουδαστών Τ.Ε.Ι. Β΄ εξαμήνου 2021
 27. Έγκριση δαπάνης έτους 2021 Π.Ε. Γρεβενών
 28. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου για την νομική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών) στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης
 29. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 30. Ορισμός δικηγόρου
 31. Ορισμός δικηγόρου
 32. Μετακίνηση Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας, Υποδομών και Περιβάλλοντος εκτός έδρας

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Παναγιώτα Γκατζαβέλη

 

 

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*