42η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη (17-8-2021)

42η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη (17-8-2021)

 

42η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη (17-8-2021)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4555/2018 και στην συνέχεια με το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019), του άρθρου 176 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020) και του άρθρου 177 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018)

β) Την αριθμ. 208/19 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 144626/10-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 45843/02-04-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας

δ) Την υπ΄ αρ. 45843/02-04-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπή

ε) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Κ Α Λ Ε Ι

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Άμπα Βασίλειο
 2. Τοπαλίδη Ηλία
 3. Κιάνα Στέργιο
 4. Μάνο Θωμά
 5. Κοζατσάνη Δέσποινα
 6. Κάτανα Ηλία
 7. Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία
 8. Χριστοφορίδη Γεώργιο

σε συνεδρίαση την Τρίτη 17/08/2021 και ώρα 10:00  σε τηλεδιάσκεψη  με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία «Σύλλογος Χιονοδρομίας Ορειβασίας Καστοριάς» για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια ειδικών εξαρτημάτων και εκτέλεση ειδικών ελέγχων στους αναβατήρες του Χιονοδρομικού Κέντρου Βιτσίου», συνολικού προϋπολογισμού 121.892 ευρώ με ΦΠΑ
 3. Έγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ  ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ  ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»
 4. Εγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου του έργου :«ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ  ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ  ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΝΙΩΝΑΣ  ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»
 5. Κατακύρωση του διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση υφιστάμενων μικρών τεχνικών – κατασκευή τάφρων & τοίχων αντιστήριξης στο επ. οδικό δίκτυο 2020», σύμφωνα με την υπ. αριθμ. Ν94/24-06-2021 απόφαση του εφετείου Θεσσαλονίκης
 6. Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου:  «Βελτίωση σήμανσης και αντικατάσταση στηθαίων στο Επ. Οδ. Δίκτυο Καστοριάς»
 7. Συγκρότηση επιτροπής για την διενέργεια Ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάθεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Δ.Μ., ΣΤΗ ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ»
 8. Παράταση του χρόνου ισχύος της αριθμ. 8291/21-01-2021 (ΑΔΑ ΨΥΘΕ7ΛΨ-ΜΟ5) σύμβασης της σύνταξης έκθεσης εκτίμησης της αξίας της ακίνητης περιουσίας ιδιοκτησίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε. Κοζάνης και Έδρας)
 9. Έγκριση του Πρακτικού Νο 18 αξιολόγησης των προσφορών που υποβλήθηκαν στον υπ’ αριθ. 135761 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ’ αριθ. 112533/23-7-2021 με ΑΔΑΜ: 21PROC008971976 2ης Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το σχ. έτος 2021-22, στα πλαίσια του αρ. 3/2021 με αρ. πρ. 64368/10-5-2021 Διεθνούς Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού για την
  ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Φλώρινας, για τα σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023
 10. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (ΧΕΠ) έδρας
 11. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από λογαριασμό της ΠΕ Καστοριάς
 12. Έγκριση δαπάνης σύμφωνα με την απόφαση 114/20 του Μονομελούς Εφετείου Δυτικής Μακεδοίας
 13. Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης και έγκριση δαπάνης, για την πρακτική άσκηση μαθητών του ΕΠΑΛ του Υπουργείου Παιδείας,Ερευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2021-2022
 14. Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης και έγκριση δαπάνης, για την πρακτική άσκηση μαθητών του ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ  για το σχολικό έτος 2021-2022
 15. Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 8.223,06 € (συμπερ. ΦΠΑ), για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των αυτοτελών κλιματιστικών μονάδων των κτιρίων της Π.Ε Κοζάνης έτους 2021
 16. Έγκριση δαπάνης για την  προμήθεια  και λειτουργία  2 ασυρμάτων  POS
 17. Έγκριση δαπάνης 10.000€ για την προμήθεια και αποστολή ειδών πρώτης ανάγκης και ζωοτροφών σε πληγέντες πυρόπληκτων περιοχών εξαιτίας των καταστροφικών δασικών πυρκαγιών από την Π.Ε. Κοζάνης
 18. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 19. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Φλώρινας
 20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
 21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) για συνδιοργάνωση με την Σκοπευτική Αθλητική Λέσχη Φλώρινας, του αγώνα Τοξοβολίας Ανοιχτού Χώρου ‘Lynx 2021’ στις 28 και 29 Αυγούστου 2021
 22. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Παναγιώτα Γκατζαβέλη

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*