Παραμένει Αντιδήμαρχος όλων των Δ.Ε του Δήμου Κοζάνης (Δ.Ε. Αιανής, Δ.Ε. Ελίμειας, Δ.Ε. Ελλησπόντου, Δ.Ε. Δημητρίου Υψηλάντη και Δ.Ε. Κοζάνης (πλην της Κοινότητας Κοζάνης) και Πολιτικής Προστασίας ο Γιώργος Δουγαλής

Παρεμένει Αντιδήμαρχος Κοζάνης  Για το χρονικό διάστημα από 11/01/2022 έως 11/01/2023 ο Γιώργος Δουγαλής 
Στον Αντιδήμαρχο όλων των Δ.Ε του Δήμου Κοζάνης (Δ.Ε. Αιανής, Δ.Ε. Ελίμειας, Δ.Ε. Ελλησπόντου, Δ.Ε. Δημητρίου Υψηλάντη και Δ.Ε. Κοζάνης (πλην της Κοινότητας Κοζάνης))
κ. Δουγαλή Γεώργιο του Γρηγορίου τις αρμοδιότητες της εποπτείας και συντονισμού δράσεων & ενεργειών που αφορούντις παρακάτω κατά τόπο αρμοδιότητες :
▪️ Την εποπτεία και παρακολούθηση θεμάτων καθημερινότητας σε άμεση συνεργασία με τους προέδρους των Κοινοτήτων.
▪️ Την εύρυθμη λειτουργία των Αποκεντρωμένων Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις εν λόγω δημοτικές ενότητες.
▪️ Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού.
▪️Τη συνεργασία µε τα Συμβούλια και τους Προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των τοπικών προβλημάτων.
▪️ Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα των Δημοτικών Ενοτήτων της αρμοδιότητάς του.
▪️ Τη διαφύλαξη των εντός Δημοτικών Ενοτήτων της αρμοδιότητάς του, υλικών και περιουσιακών στοιχείων
▪️Την υπογραφή βεβαιώσεων και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των δημοτικών ενοτήτων ευθύνης του.
▪️Την ευθύνη υλοποίησης εργασιών συντήρησης υποδομών με ίδια μέσα (προσωπικό και εξοπλισμό) που εκτελούνται από τις παρακάτω οργανικές μονάδες της Διεύθυνσης τεχνικών Υπηρεσιών :
1)Τμήμα Συντήρησης αυτεπιστασίας και κυκλοφοριακών παρεμβάσεων (πλην του Γραφείου Κυκλοφοριακών παρεμβάσεων και Συγκοινωνιών).
2)Τμήμα Η/Μ έργων Η/Φ και Αδειοδοτήσεων.
➡️Την Πολιτική Προστασία όλου του Δήμου Κοζάνης και συγκεκριμένα:
την διατύπωση εισηγήσεων για τον σχεδιασμό, τον συντονισμό δράσεων για την πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στην περιοχή του Δήμου.
την μέριμνα για την διάθεση και τον συντονισμό του απαραίτητου δυναμικού και των μέσων.
την επεξεργασία και κατάθεση ειδικών προτάσεων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών.
➡️Την πολιτική εποπτεία των δράσεων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του και να προωθεί τις πολιτικές κατευθύνσεις του προς τις υπηρεσίες, μέσω του Γενικού Γραμματέα και των διευθυντών του Δήμου
➡️Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.
Ε. Τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική διακυβέρνηση στους τομείς των αρμοδιοτήτων του.
➡️ Την εκπροσώπηση του Δημάρχου σε δημόσιες εκδηλώσεις (συνέδρια, συνελεύσεις, εορτές) και στα Μ.Μ.Ε και της ανάπτυξης των θέσεων για το έργο και τις υπηρεσίες που παρέχει ο Δήμος.

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*